سال در مارکت

انتقال وجه

واریز وجه و افزایش موجودی
برداشت وجه
سیستم پرداخت ارزهای پذیرفته شده زمان انجام پروسه برای همه انواع حسابهای به جز ECN و Crypto. کمیسیون برای حساب ECN و MT5, Crypto.
پرداخت کارت
VISA, Visa Electron
USD, RUB 15 دقیقه 0 درصد ("گرند کپیتال" جبران کرده است) 4% واریز و افزایش موجودی
MasterCard, Maestro
USD, RUB 15 دقیقه 0 درصد ("گرند کپیتال" جبران کرده است) 4% واریز و افزایش موجودی
سیستم پرداخت الکترونیکی
Bitcoin
USD, BTC 15 دقیقه 0% جبران شدن با گرند کپیتال 0.0% واریز و افزایش موجودی
Ethereum
ETH یک روز 0% 0% واریز و افزایش موجودی
Mobile
USD, RUR, EUR 15 دقیقه 0% جبران شدن با گرند کپیتال 0% واریز و افزایش موجودی
Neteller
RUR, EUR, USD 15 دقیقه 0% جبران شدن با گرند کپیتال 4% واریز و افزایش موجودی
Perfect Money
USD, EUR 15 دقیقه 0% جبران شدن با گرند کپیتال 0.5%-1.99% واریز و افزایش موجودی
RPcard
RUR, USD, EUR 15 دقیقه 0% جبران شدن با گرند کپیتال 4% واریز و افزایش موجودی
وب مانی
USD, RUR, EUR 15 دقیقه 0% جبران شدن با گرند کپیتال 0% واریز و افزایش موجودی
Local transfer agents
Grand Capital Iran
USD* 1 ساعت - 2 ساعت 0% جبران شدن با گرند کپیتال 0% واریز و افزایش موجودی
*You are able to deposit in IR via exchanger which converts your currency to agent currency according to its rate
سیستم پرداخت ارزهای پذیرفته شده زمان انجام پروسه کمیسیون
سیستم پرداخت الکترونیکی
Bitcoin
USD, BTC تا سه روز 1%, but not less than $1 برداشت
Ethereum
ETH تا سه روز 1%, but not less than $1 برداشت
Neteller
RUR, EUR, USD تا سه روز 2% اما برای نه کمتر از 1$ برداشت
Perfect Money
USD, EUR تا سه روز 0.5% برداشت
وب-مانی
RUR, UAH, USD, EUR تا سه روز 1%​ برداشت
Local transfer agents
Grand Capital Iran
USD 1 ساعت - 1 روز 0% برداشت
شرکت این حق را دارد تا میزان جبران کمیسیون را در برخی حالات تغییر دهد.

Choose your language