"گرند کپیتال" برای اندروید
دانلود اپ
سال در مارکت

انتقال وجه

سپرده گذاری
برداشت وجه
سیستم پرداخت ارزهای پذیرفته شده زمان انجام پروسه کمیسیون
انتقال بانکی
Bank transfer (currencies)
EUR, USD, CHF, CNY, GBP, RUR, ZAR 3 الی 5 روز به منشأ بانک بستگی دارد سپرده گذاری
پرداخت کارت
VISA, Visa Electron
USD, RUB 15 دقیقه 0 درصد ("گرند کپیتال" جبران کرده است) سپرده گذاری
MasterCard, Maestro
USD, RUB 15 دقیقه 0 درصد ("گرند کپیتال" جبران کرده است) سپرده گذاری
سیستم پرداخت الکترونیکی
Bitcoin
USD 15 دقیقه 0 درصد ("گرند کپیتال" جبران کرده است) سپرده گذاری
Ethereum
ETH یک روز 0% سپرده گذاری
Mobile
USD, RUR, EUR 15 دقیقه 0 درصد ("گرند کپیتال" جبران کرده است) سپرده گذاری
Neteller
RUR, EUR, USD 15 دقیقه 0 درصد ("گرند کپیتال" جبران کرده است) سپرده گذاری
OKPAY
USD, EUR, RUR, CHF, GBP, JPY 15 دقیقه 0 درصد ("گرند کپیتال" جبران کرده است) سپرده گذاری
Perfect Money
USD, EUR 15 دقیقه 0 درصد ("گرند کپیتال" جبران کرده است) سپرده گذاری
RegularPay
RUR, USD, EUR 15 دقیقه 0 درصد ("گرند کپیتال" جبران کرده است) سپرده گذاری
Skrill
USD, EUR 15 دقیقه 0 درصد ("گرند کپیتال" جبران کرده است) سپرده گذاری
WinPay
USD 15 دقیقه 0 درصد ("گرند کپیتال" جبران کرده است) سپرده گذاری
وب مانی
USD, RUR, EUR 15 دقیقه 0 درصد ("گرند کپیتال" جبران کرده است) سپرده گذاری
سیستم پرداخت ارزهای پذیرفته شده زمان انجام پروسه کمیسیون
انتقال بانکی
Bank transfer (currencies)
EUR, USD, CHF, CNY, GBP, RUR, ZAR 3 الی 5 روز € 50.00 برداشت
سیستم پرداخت الکترونیکی
Bitcoin
USD تا سه روز 1%, but not less than $1 برداشت
Ethereum
ETH تا سه روز 1%, but not less than $1 برداشت
Neteller
RUR, EUR, USD تا سه روز 2% اما برای نه کمتر از 1$ برداشت
OKPAY
USD, EUR, RUR, CHF, GBP, JPY تا سه روز 0.5% برداشت
Perfect Money
USD, EUR تا سه روز 0.5% برداشت
Serenity
SRNT تا سه روز 0% برداشت
Skrill
USD, EUR تا سه روز 1% برداشت
وب-مانی
RUR, UAH, USD, EUR تا سه روز 1%​ برداشت
شرکت این حق را دارد تا میزان جبران کمیسیون را در برخی حالات تغییر دهد.

Choose your language