"گرند کپیتال" برای اندروید
دانلود اپ
سال در مارکت

انتقال وجه

سپرده گذاری
برداشت وجه
سیستم پرداخت ارزهای پذیرفته شده زمان انجام پروسه برای همه انواع حسابهای به جز ECN و Crypto. کمیسیون برای حساب ECN و Crypto.
انتقال بانکی
Bank transfer (currencies)
ZAR 3 الی 5 روز به منشأ بانک بستگی دارد به منشأ بانک بستگی دارد سپرده گذاری
پرداخت کارت
VISA, Visa Electron
USD, RUB 15 دقیقه 0 درصد ("گرند کپیتال" جبران کرده است) 4% سپرده گذاری
MasterCard, Maestro
USD, RUB 15 دقیقه 0 درصد ("گرند کپیتال" جبران کرده است) 4% سپرده گذاری
سیستم پرداخت الکترونیکی
Bitcoin
USD, BTC 15 دقیقه 0% جبران شدن با گرند کپیتال 0.0% سپرده گذاری
Ethereum
ETH یک روز 0% 0% سپرده گذاری
Mobile
USD, RUR, EUR 15 دقیقه 0% جبران شدن با گرند کپیتال 0% سپرده گذاری
Neteller
RUR, EUR, USD 15 دقیقه 0% جبران شدن با گرند کپیتال 4% سپرده گذاری
Perfect Money
USD, EUR 15 دقیقه 0% جبران شدن با گرند کپیتال 0.5%-1.99% سپرده گذاری
RPcard
RUR, USD, EUR 15 دقیقه 0% جبران شدن با گرند کپیتال 4% سپرده گذاری
Skrill
USD, EUR 15 دقیقه 0% جبران شدن با گرند کپیتال 1.9% + $0.33 سپرده گذاری
وب مانی
USD, RUR, EUR 15 دقیقه 0% جبران شدن با گرند کپیتال 0% سپرده گذاری
سیستم پرداخت ارزهای پذیرفته شده زمان انجام پروسه کمیسیون
انتقال بانکی
Bank transfer (currencies)
ZAR 3 الی 5 روز 100 EUR (USD/EUR) or 1%, but not less than 5 ZAR (ZAR) برداشت
سیستم پرداخت الکترونیکی
Bitcoin
USD, BTC تا سه روز 1%, but not less than $1 برداشت
Ethereum
ETH تا سه روز 1%, but not less than $1 برداشت
Neteller
RUR, EUR, USD تا سه روز 2% اما برای نه کمتر از 1$ برداشت
Perfect Money
USD, EUR تا سه روز 0.5% برداشت
Skrill
USD, EUR تا سه روز 1% برداشت
وب-مانی
RUR, UAH, USD, EUR تا سه روز 1%​ برداشت
شرکت این حق را دارد تا میزان جبران کمیسیون را در برخی حالات تغییر دهد.

Choose your language