سال در مارکت

شرکت "گرند کپیتال" عضو FinaCom می باشد.

finacom

از سال 2016 "گرند کپیتال" عضو سازمان کمیسیون مالی FinaCom است.

عضویت در این نهاد گارانتی برای مشتریان است تا زیر نظر یک واحد رگولاتوری بین المللی با خیال آسوده به تجارت بپردازند.

تمام مشتری های زیر نظر واحد کمیسیون مالی حفاظت و بیمه شده اند. سقف غرامت تا مقدار 5000 دلار است.

Financial Commission is an industry-specific dispute resolution service which is supported by Dispute Resolution Committee comprised of recognized industry professionals. It is an independent international service that guarantees honest and timely resolution of any disputes regarding Forex trading. Any trader can submit a claim – the website is translated to various languages.

وب سایت FinaCom http://financialcommission.org/

Choose your language