"گرند کپیتال" برای اندروید
دانلود اپ
سال در مارکت
Forex
بایناری آپشن

Watch 9 free video lessons on Forex trading

شروع

روز بدون ریسک در بایناری آپشن

شروع
About company

شریک "گرند کپیتال" شوید و بیشتر درآمدزایی کنید! برنامه را انتخاب کنید:

  • مأمور معرفی
  • معرف منطقه ای
  • امتیاز
  • وایت لیبل
شروع مشارکت

نرخ های آنلاین

Crypto
ارزها
Stocks
ابزار مالی Bid Ask Spread Percentage
BTCUSD 5479.735 5596.515 11678.1 -16.59%
ETHUSD 172.370 177.120 475.0 -63.23%
LTCUSD 41.37225 44.01075 26385.1 -49.35%
ابزار مالی Bid Ask Spread Percentage
EURUSDe 1.13237 1.13246 1.0 -3.30%
GBPUSDe 1.27646 1.27662 1.6 -3.55%
AUDCADe 0.95799 0.95820 2.2 -1.68%
NZDUSDe 0.68242 0.68261 2.0 +0.73%
EURJPYe 128.580 128.595 1.5 -2.21%
EURCHFe 1.14016 1.14038 2.2 -2.28%
USDRUB 65.858 66.358 50.0 +5.69%
USDCNY 6.92440 6.93200 76.1 +3.25%
ابزار مالی Bid Ask Spread Percentage
#AA 35.93 35.95 0.3 -23.16%
#CSCO 46.80 46.81 0.2 +11.51%
#MCD 183.56 183.58 0.3 +16.03%
#MSFT 107.42 107.46 0.4 +1.79%
#APPLE 191.49 191.52 0.4 -0.07%
#FORD 9.30 9.31 0.1 -14.99%
#TESLA 348.22 348.37 1.5 +11.93%
حساب Profitability for the last 3 months Age
Magic Dragon:4398297 233.59% 67 days
MAX2000:4394892 230.68% 62 days
3M3409:689156 134.01% 163 days
SlawaAmsterdam:4379617 113.11% 84 days
GodIsAbleR10K:701681 85.29% 136 days
IronMan 2 mini:562360 85.24% 526 days
Natalya Lotos:208344 76.83% 1510 days
FullTrend2:212157 65.91% 1397 days

Choose your language