"گرند کپیتال" برای اندروید
دانلود اپ
سال در مارکت
Forex
بایناری آپشن

Watch 9 free video lessons on Forex trading

شروع

روز بدون ریسک در بایناری آپشن

شروع
Our team

Become a partner of Grand Capital and earn more! Select the program:

  • مأمور معرفی
  • معرف منطقه ای
  • امتیاز
  • وایت لیبل
شروع مشارکت

نرخ های آنلاین

Crypto
ارزها
Stocks
ابزار مالی Bid Ask Spread Percentage
BTCUSD 6341.865 6454.645 11278.1 -3.47%
ETHUSD 209.120 212.880 376.0 -55.39%
ETHBTC 0.04493 0.04625 13.3 -36.52%
LTCUSD 54.43125 55.07075 6395.0 -33.36%
LTCBTC 0.00828 0.00934 10.7 -30.60%
ETHLTC 5.11692 5.22751 1105.9 -8.18%
DSHBTC 0.02318 0.02578 26.1 -34.65%
ابزار مالی Bid Ask Spread Percentage
EURUSDe 1.17626 1.17633 0.8 +0.45%
GBPUSDe 1.32723 1.32733 1.0 +0.28%
AUDCADe 0.93825 0.93840 1.5 -3.71%
NZDUSDe 0.66661 0.66677 1.6 -1.60%
EURJPYe 131.936 131.951 1.5 +0.35%
EURCHFe 1.13151 1.13161 1.0 -3.02%
USDRUB 66.114 66.614 50.0 +6.10%
USDCNY 6.84140 6.84340 20.0 +2.01%
ابزار مالی Bid Ask Spread Percentage
#AA 42.62 42.63 0.2 -8.85%
#CSCO 47.28 47.29 0.1 +12.65%
#MCD 159.17 159.19 0.3 +0.61%
#MSFT 112.38 112.42 0.5 +6.49%
#APPLE 220.41 220.43 0.3 +15.02%
#FORD 9.82 9.83 0.1 -10.24%
#TESLA 303.80 304.35 5.6 -2.35%
حساب Profitability for the last 3 months Age
ProForex1:683333 314.4% 118 days
3M3409:689156 190.63% 106 days
Hight lot:306816 131.14% 771 days
Potapov_R_B:289932 119.4% 1049 days
DeNisHOT:621703 108.44% 253 days
ProForex2:683332 101.15% 118 days
IronMan 2 mini:562360 85.24% 469 days
Ural:658601 74.93% 166 days

Choose your language