"گرند کپیتال" برای اندروید
دانلود اپ
سال در مارکت
Forex
بایناری آپشن

Watch 9 free video lessons on Forex trading

شروع

روز بدون ریسک در بایناری آپشن

شروع
About company

شریک "گرند کپیتال" شوید و بیشتر درآمدزایی کنید! برنامه را انتخاب کنید:

  • مأمور معرفی
  • معرف منطقه ای
  • امتیاز
  • وایت لیبل
شروع مشارکت

نرخ های آنلاین

Crypto
ارزها
Stocks
ابزار مالی Bid Ask Spread Percentage
BTCUSD 5379.375 5561.695 18232.0 -18.12%
ETHUSD 168.080 176.440 836.0 -64.15%
LTCUSD 40.52125 42.37875 18575.0 -50.39%
ابزار مالی Bid Ask Spread Percentage
EURUSDe 1.14131 1.14221 9.0 -2.53%
GBPUSDe 1.28149 1.28421 27.3 -3.17%
AUDCADe 0.96274 0.96542 26.8 -1.19%
NZDUSDe 0.68730 0.68820 9.1 +1.45%
EURJPYe 128.699 128.925 22.6 -2.12%
EURCHFe 1.14026 1.14318 29.3 -2.27%
USDRUB 66.043 66.543 50.0 +5.98%
USDCNY 6.9157 6.9277 120.0 +3.12%
ابزار مالی Bid Ask Spread Percentage
#AA 35.94 35.95 0.2 -23.14%
#CSCO 46.32 46.33 0.1 +10.36%
#MCD 187.62 187.65 0.4 +18.60%
#MSFT 108.33 108.35 0.2 +2.65%
#APPLE 193.49 193.50 0.1 +0.98%
#FORD 9.04 9.05 0.2 -17.37%
#TESLA 354.21 354.59 3.8 +13.85%
حساب Profitability for the last 3 months Age
Magic Dragon:4398297 256.04% 68 days
MAX2000:4394892 232.52% 63 days
Sergey0503:682812 209.24% 177 days
3M3409:689156 172.87% 164 days
SlawaAmsterdam:4379617 113.11% 85 days
Natalya Lotos:208344 87.26% 1511 days
GodIsAbleR10K:701681 85.29% 137 days
IronMan 2 mini:562360 85.24% 527 days

Choose your language